وقتی می‌گویی «برایم دعا کنید»٬ خدا را بی‌اعتنایی تصویر کرده‌ای که باید همه بسیج شوند و زیر پایش بنشینند مگر توجهش جلب شود و بفهمد که موضوع مهمی در میان است و بعد اعتنایی بکند.

Advertisements