توی اخبار هواشناسی٬ دنبال حقیقت نگرد. بگذار فردا بشود و آسمان خودش برایت بگوید.

Advertisements