رابطه گذشت لازم دارد؛ نه رودربایستی. خیلی پیش آمده است که این دو را با هم اشتباه گرفته‌ام. اگر موضوع گذشت و چشم‌پوشی Error باشد٬ موضوع رودبایستی Bias است. Error خطای موردی ست. مثلن وقتی من عدد ترازو را به جای سه می‌خوانم چهار٬ اشتباه کرده‌ام؛ خطای دید بوده؛ شاید سوتی حتی؛ Error داده‌ام خلاصه. Bias خطای سیستماتیک است. مدام تکرار می‌شود. خطای باصره نیست؛ خرابی ترازو ست. یک چیزی در ترازو اشکال دارد که همیشه یک کیلو زیادتر نشان می‌دهد و سه‌اش می‌شود چهار. توی رابطه هم Error داریم و Bias. خیلی وقت‌ها باید از Errorی که یک طرف می‌دهد٬ گذشت؛ چشم پوشید. باید دل خوش کرد به این که آن اشتباه دیگر پیش نخواهد آمد؛ هرچند بزرگ باشد و مهیب. انگار کنید خیانتی را می‌گویم که در فلان موقعیت خاص حادث شده است. اما از Bias گذشتن فریب دادن خود است. خطایی که ریشه‌ای عمیق در شخصیت آدمی دارد مدام تکرار خواهد شد. چشم‌پوشی از چنان خطایی ٬هرچند کوچک٬ و امید بستن به تکرار نشدنش دیگر رودربایستی ست با خود. این بار دیگر خیانت موضوع نیست؛ مساله خیانت‌پیشه‌گی ست. آدم باید ببیند در توانش هست که مدتی طولانی با فلان Bias و بهمان ذات کنار بیاید یا نه.

Advertisements