شده است بعضی وقت‌ها دیده شدنتان بهای خوش گذراندن دیگران بشود؟ مثلن می‌بینند شما را و خنده‌دارهایتان را می‌بینند و بهانه‌ی قهقهه‌شان می‌شوید؛ خوش بگذرد به‌شان؟ مثلن می‌بینند شما را و خوش‌مشربی‌تان را می‌بینند و آرام جانشان می‌شوید؛ خوش بگذرد به‌شان؟ مثلن می‌بینند شما را و دست و دلبازی‌تان را می‌بینند و سفره‌چین ضیافتشان می‌شوید؛ خوش بگذرد به‌شان؟ مثلن می‌بینند شما را و مردمی‌تان را می‌بینند و معمار امیدشان می‌شوید؛ خوش بگذرد به‌شان؟

شده است دیده نشدنتان بهای خوش گذراندن دیگران بشود؟ دیده نشوید؛ انگار که نیستید و نیستی‌تان طیب خاطر بیاورد؟ دیده نشوید؛ انگار که هرگز نبوده‌اید و نبودنتان خیال آسوده بیاورد؟ شده است نخواهند باشید مگر خوش بگذرد به‌شان؛ مباد خوش نگذرد به‌شان؟ درد دارد… باور کنید درد دارد این یکی… قدر بدانید اگر بودنتان ناگوار و نبودنتان آرزو نیست.

Advertisements