مانده بودم بگویمت یا نه!

آخر

می‌دانم خبر بدی ست که

امروز کمتر دوستت دارم؛ …

.

.

.

… کمتر از فردا!

Advertisements