چه کسی گفت گل زرد نبر به میهمانی خاک و باد؟

چه کسی گفت زرد رنگ نفرت است؟

زرد رنگ عشق بود؛

رنگ رخسار من

به صبحِ نبودنت

Advertisements