جای شکایت نیست. رابطه معادله‌ی انتخاب‌هاست. انتخاب‌هایی هست که دو نفر را دور می‌کند و انتخاب‌هایی که دو نفر را نزدیک. طرف اول که به طرف دوم بچربد٬ دیگر رابطه فقط به ضرب عادت یا من بمیرم تو بمیری زنده می‌ماند. مشکل معادله‌ی رابطه این است که دو مستوفی دارد. آش دوری و نزدیکی را دو نفر هم می‌زنند. کافی نیست یکیشان فقط در تنور رابطه بدمد. یک روز سرانجام هیزم کم می‌آورد. یک روز عاقبت چشم باز می‌کند و می‌بیند خود هیزم تنور شده است.

Advertisements