فردای زلزله

اخبار گفت:

«بیکاری

امروز یا فردا

در می‌آورد دمار از بلاد کفر

همان جا که بساط غِناست همه چیز و لهو و لعب»

سردار گفت:

«دشمن خیال نکند؛

میر هم؛

اغنیای مخملین هم هم!»

آقایی که می‌گویند رییس بود

جمهور را گفت:

«همه چیز را به قوت سابق

اتم اتم٬ غنی‌ خواهد کرد

اگر هم نشد،

یارانه یارانه٬ هدفمند می‌کند قناعت را»

امام جمعه‌ گفت:

«گفته بودمتان شهر در گناه؛ تهران

دیدید؟

دیدید ٬عاقبت٬ عقوبت زنان بی مقنعه را؟»

ما اما وقتی دیگر نه غِنا در کار بود و نه اغنیاء

نه قناعت و نه مقنعه‌

زیر خروار خروار آوار

-آنِ تهران؛ شهر بی دفاع-

باز بعد از سالیان اغتشاش

خبر اول سی ان ان بودیم و بی بی سی

Advertisements