می‌شود آدم از زیبایی‌ها و معصومیت‌ها و همدلی‌ها و معاشقه‌های دم‌دست بگذرد و دل ببازد و بگذارد بسوزد به لهیب آوازی دور؛ به ترنم مغازله‌ای در گذشته‌٬ به زبانه‌ی سوزان نفس‌هایی در دوردست‌های جغرافیا.

Advertisements