امسال قول داده است که سال خوبی باشد. قول هم گرفته است که خوبش ببینم. گیرم حالا هوای کمی گرمی باشد٬ گیرم. سرودهامان حالا نوای کمی سردی باشد٬ سرودهامان. قول مردانه گرفته است اما که دیگر با هر مویز گرمی و با هر غوره سردیم نکند. قول ببرانه هم داده است که سالش چهار فصل باشد. دو فصلش اگر فصل غوره است و مویز٬ بهار هم داشته باشد گاهی. نخواستیم غوره نشده مویز شویم حتی. اما قول داده است غوره‌گی اگر کردیم٬ فرصت مویز شدن هم بدهد ما را. قول داده است. نگفته‌اند ولی من شنیده‌ام ببر است و قولش.

Advertisements