هیچ‌وقت دلم نخواسته است بشنوم «انشاءالله غم آخرتان باشد». فکر می‌کنم این را که می‌گویند یعنی رسمن دارند برایم آرزوی مرگ می‌کنند. خوب می دانی آدم است و غم فراق. فقط می توانم برایت آرزو کنم به این زودی‌ها دیگر غم به این بزرگی نیاید سراغت. این را هم برایت می‌گذارم این‌جا. می‌توانی تسلیتم را دانلود کنی:

Not As We

Reborn and shivering
Settled on new terrain
Unsure, unkind, insane
It’s faint and shaken

Day one, day one
Start over again
Step one, step one
I’m barely making sense
For now I’m faking it
‹Til I’m psuedo-making it
From scratch, begin again
But this time I as I
And not as we

Gun-shy and shivering
Tear it without a hand
Feign brave but still intent
Little and hardly here

Day one, day one
Start over again
Step one, step one
I’m barely making sense
For now I’m faking it
‹Til I’m psuedo-making it
From scratch, begin again
But this time I as I
And not as we

Eyes wet toward wide open fright,
If God is taking bias, I pray he wants to lose,

Day one, day one
Start over again
Step one, step one
I’m barely making sense
For now I’m faking it
‹Til I’m psuedo-making it
From scratch, begin again
But this time I as I
And not as we

Advertisements